Geodetické práce - Ing. Jan Koukl
1

Geodetické práce v katastru nemovistostí

V oblasti katastru nemovitostí kontaktujte prosím kolegu Michala Nováka - tel. 606 308 530, který vám zpracuje v rámci katastru nemovitostí, vše na co si vzpomenete.

 • zpracování vytyčovacích výkresů
 • vytyčování vlastnických hranic
 • tvorba geometrických plánů
  • dělení pozemku
  • zaměření novostaveb
  • vyznačení věcného břemene
  • obnovení parcel vedených v dřívější evidenci

A co je vlastně ten geometrický plán? Je to nástroj (dokument) který je nedílnou součástí dalších listin, pomocí kterých se zapisují změny do katastru nemovitostí (dalšími listinami se myslí např. kupní smlouva, rozhodnutí o změně využití, darovací smlouva, ...). Vyhotovení GP není záležitostí jednoho dne, neboť je potřeba součinnosti orgánů státní správy (katastrálních úřadů) a to jak ve fázi získání podkladů tak ve fázi ověření celého geometrického plánu.

Na milimetry prosím, ať to mámě přesně

Možná bude následující údaj znít nevěřícně, ale poslední katastralní mapování na celém území dnešní ČR, skončilo v roce 1848. Od roku 1883 se změny do katastrální mapy zaznamenávají pomocí geometrických plánů. Během 20.století bylo započato několik nových mapování, ale žádné nebylo dotaženo do konce (max. do 20 procent území) a šlo zejména o aglomerace a velká města. Přestože v dnešní době mluvíme o digitalizaci katastrální mapy, která by měla být hotova v roce 2016, jde základem stále o mapy z 19.století a jejich přesnost je tedy i v řádech metrů.

Pokud řešíte sousedské spory o průběh hranice, pouhý náhled do katastrální mapy vám na většině území moc nepomůže. V těchto případech je potřeba nechat hranici vytyčit dle všech dostupných údajů pro danou oblast. Z těchto údajů Vám geodet vytyčí nejpravděpodobnější průběh dané hranice ale finální podoba záleží pouze na dotčených vlastnících, tuto polohu musí totiž obě strany podepsat. Vytyčení není zadarmo a tak dohadovat se o sílu podezdívky je nevýhodné pro obě strany. Než tedy pozvete geodeta, mějte vyřešeny vlastnické vztahy mezi sousedy, ušetříte si tím čas i peníze.

Podrobné informace k této problematice najdete zde.