Geodetické práce - Ing. Jan Koukl
1

Ceník geodetických prací

Ceník geodetických prací

Zeměměřické výkony se poskytují v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou s odběratelem dle obchodního zákoníka nebo odběratelem doručenou objednávkou. Veškeré ceny uvedené v ceníku jsou uvedeny bez DPH a jsou platné k 1.1.2024.

Součástí ceny každé zakázky je:

  • příprava podkladů pro měření z projektové dokumentace, v případě nekompletní projektové dokumentace se ověření výsledku měření nevztahuje na věci, které v projektu prokazatelně chybí – např. výška nivelety, kótování objektů, souřadnice bodů které mají být součástí projektu
  • vyhotovení protokolu o měření ověřeného autorizovaným zeměměřickým inženýrem
  • předání výsledků měření v digitální popř. papírové formě dle požadavku odběratele
  • potřebný stabilizační a signalizační materiál – dřevěné kolíky, barva, hřeby
  • doprava na zakázku a zpět

Ceny níže uvedené berte jako orientační. Každému určení ceny předchází vypracování cenové nabídky na základě předaných podkladů.

Paušální sazba

Při využití paušální sazby se cena geodetických prací určuje délkou činnosti na dané zakázce. Nezáleží na počtu provedených zeměměřických výkonů. Do času stráveného na zakázce se započítává cesta. 

půldenní sazba 6 500 Kč
denní sazba 9 500 Kč
hodinová sazba 1 200 Kč
  • delší časové úseky pro paušální sazbu se určují individuálně

Položkový ceník

MJ popis výkonu cena MJ
bod zaměření bodu 150 Kč
bod vytyčení bodu 200 Kč
bod zaměření výšky 80 Kč
bod zaměření nepřístupného bodu 350 Kč
bod zřízení výškového bodu 400 Kč
bod určení bodu vytyčovací sítě bez stabilizace 2 500 Kč
objekt mapový podklad pro RD (do 2 500 m2) 7 500 Kč
objekt vytyčení rodinného domu do 10 bodů (každý další bod 250 Kč) 7 500 Kč
1 ha mapový podklad pro výstavbu (zastavěné nebo zarostlé území) 16 000 Kč
1 ha mapový podklad pro výstavbu (rovinaté nezarostlé území) 8 000 Kč
km nivelace – připojení na ČSNS 3 500 Kč
objekt kontrola svislosti ze dvou směrů 450 Kč
hod neklasifikované výkony – hodinová sazba 1 200 Kč
100 m zaměření a vyhotovení podélného profilu 2 000 Kč
10 m zaměření a vyhotovení příčného profilu 350 Kč
bod určení posunů a přetvoření stavebního objektu – prostorové 600 Kč
bod určení posunů a přetvoření stavebního objektu – výškové 250 Kč
bod nastavení bednění před betonáží – poloha, výška 350 Kč
úkon osazení dilatačního uzávěru 10 000 Kč
10 m zaměření JD v úrovni terénu 1 500 Kč
10 m zaměření JD ve zvýšené úrovni s lávkami 1 800 Kč
10 m zaměření JD ve zvýšené úrovni s lávkami na jedné straně 2 200 Kč
10 m zaměření JD ve zvýšené úrovni bez lávek 2 500 Kč
  • jeřábová dráha kratší než 30 m je oceněna jako 3 MJ
  • každé opakované vytyčení z důvodů zničení je považováno za nové vytyčení